مواد امتحاني رشته های مختلف دکتری تخصصی. (PhD)دامپزشکی در سال 1385

 رشته دروس اصلی دروس وابسته

دكتري تخصصی بهداشت مواد غذایی بهداشت و بازرسی گوشت

دروس اصلی70% :

بهداشت وصنایع شیر
میکروبیولوژی مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
صنایع مواد غذایی
آمار حیاتی
اصول همه گیر شناسی
بیماریها با منشاء مواد غذایی

دروس وابسته30% :

بیوشیمی
آسیب شناسی
انگل شناسی
باکتری شناسی
قارچ شناسی
ویروس شناسی
زبان تخصصی (انگلیسی) (از متون بهداشت مواد غذایی)


دكتري تخصصی بیماری های داخلی دامهای بزرگ

دروس اصلی :

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 35%
بیماریهای متابولیک 15%
مسمومیت دام 10%
اصول معاینه دام 10%

دروس وابسته:

بیماریهای عفونی دام 15%
زبان تخصصی(انگلیسی) 15%(از متون بیماری های داخلی دامهای بزرگ)


دكتري تخصصی جراحی دامپزشکی

دروس اصلی:

اصول جراحی وهوشبری 30%
جراحی عمومی دامهای بزرگ 20%
جراحی عموی دامهای کوچک 20%

دروس وابسته:

رادیولوژی دامپزشکی 5%
بیماریهای اندامهای حرکتی 5%
آناتومی کاربردی 5%
زبان تخصصی (انگلیسی)15% (از متون جراحی و بیهوشی دامپزشکی)


دکتری تخصصی میکروبیولوژی دامپزشکی

دروس اصلی 70% :

باکتری شناسی عمومی
باکتری شناسی اختصاصی
ویروس شناسی
ایمنی شناسی
بیماریهای باکتریایی دام
بیماریهای ویروسی دام

دروس وابسته30% :

بیماریهای مشترک انسان ودام
اپیدمیولوژی
قارچ شناسی
زبان تخصصی (انگلیسی)(از متون میکروبیولوژی دامپزشکی)

 
مواد امتحانی رشته دکتری بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی (PhD)

۱-بافت شناسی عمومی و سلول شناسی25%
2-بافت شناسی اختصاصی45%
3-جنین شناسی اختصاصی 10%
4-آناتومی10%
5-زبان تخصصی انگلیسی 10% (از متون بافت شناسی دامپزشکی)


مواد امتحانی رشته دکتری انگل شناسی دامپزشکی (PhD)

1-انگل شناسی و بیماریهای کرمهای گرد25%
2- انگل شناسی و بیماریهای کرمهای پهن 15%
3- انگل شناسی و بیماریهای تک یاخته 20%
4- انگل شناسی و بیماریهای بند پایان 20%
5- ایمنی شناسی 6%
6- اپیدمیولوزی 4%
7- زبان تخصصی 10%(از متون انگل شناسی و بیماریها)

نویسنده : dampezeshk_online در ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/۳۱
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس