معرفي ناهنجاري فريمارتيسم در گاوهاي نژاد هلشتاين

سایت پارس بیولوژی
نوشته:Robert.A.Foster
Ontario Veternary College,Universtiy of Geulph
ترجمه:مهندس آرش جوانمرد
گروه علوم دامي ،مركز تحقيقات كشاورزي،منابع طبيعي و امور دام آذربايجانشرقي

كليات:
فرمارتين به عنوان معمولترين ناهنجاري جنسي در گاوهاي هلشتاين شناخته شده است.اين ناهنجاري در حقيقت يك وضعيت نامطلوب در دوقلوزايي گاوها مي باشد.اين ناهنجاري باعث ناباروري گوساله ماده اي مي شود كه به صورت دوقلوبا گوساله نر به دنيا مي آيد.اين ناهنجاري مربوط به عدم رشد وتوسعه مجاري توليدمثل، تليسه فرمارتين مي باشد.البته غيرطبيعي بودن مجاري تناسلي در تليسه هاي فريمارتين ارثي نمي باشد.
وقتي يك تليسه ماده همراه با يك جنين نر در يك رحم قرار مي گيرد،علاوه براينكه با اين جنين در فضاي رحم شريك است ،همچنين در غشاهاي جفتي كه جنينها بوسيله آن به گاو مادر متصل مي شود،نيز سهيم هستند

اگر گاو به صورت دوقلو آبستن شود،پرده هاي جنيني گوساله ها در اوايل رشد و نمو جنيني با هم ممزوج مي شود.اتصال جفت با مادر تقريبا در چهلمين روز آبستني رخ مي دهد و دو گوساله با پديده آناستوموس از طريق يك جفت به مادر متصل مي شونند ،در نتيجه مايعاتي كه در دو جنين توليد مي شود، در جنين ديگر نيز جريان مي يابد.اين عامل باعث تبادل خون و آنتي ژنهايي مي شود كه مختص هر يك از جنين ها با توجه به جنسيت آنها مي باشد.وقتي دو جنين داراي جنسيت يكساني باشنند هيچ پيامد منفي در طول عمر توليدي آنها ديده نمي شود.ولي زماني كه دو جنين نروماده دوقلوهستند، با توجه به اينكه غدد جنسي جنين نر زودتر از جنين ماده رشد ميكند،درنتيجه هورمونهاي آندوژن جنين نر در داخل جنين ماده ،مبادله مي شود وهمچنين سلولهاي دو جنين با هم تركيب وحالتي به نام chimersime را بوجود مي آورد. در نتيجه گوساله ماده دو قلو با اين جنين نر كاملا نابارور خواهد شد.
علائم فريمارتيسم:
معمولايك گوساله فريمارتين از لحاظ ژنتيكي ماده است،اما داراي بسياري از خصوصيات گوساله هاي نر مي باشد.تخمدانهاي گوساله فريمارتين به خوبي توسعه نمي يابدومعمولاكوچك باقي مي ماند.همچنين تخمدانهاي گوساله فريمارتين قادر به توليد هورمونهاي ضروري براي القا علائم رفتاري مرتبط با فحلي نمي باشد.
لبهاي خارجي فرج معمولا به حالت نرمال مي باشدومعمولا واژن حالت طبيعي دارد ،اما كليتوريس بزرگتر از حد طبيعي مي باشد و موهاي انبوهي به طور غيرطبيعي واژن را پوشيده است.تليسه فريمارتين داراي غدد پستاني تحليل رفته مي باشد.در بعضي موارد هيچ گونه علائمي مبني بر فريمارتينيسم وجود ندارد زيرا ممكن است گوساله نر در اوايل آبستني سقط گردد.گوساله نر دو قلو با اين گوساله فريمارتين نيز 90% باروري خود را از دست مي دهد.چنين گوساله نري داراي ناهنجاريهاي اسپروماتوزئيد و كاهش كيفيت مني مي باشد.
پديده فريمارتين در گوسفندوبز هم وجود دارد ولي مانند گاو اين ناهنجاري يك مشكل جدي به حساب نمي آيد.
نحوه تشخيص فريمارتين:
تخمين درصد گاوهاي كه بطورطبيعي گوساله دوقلو مي زايند،متغير است.از لحاظ آماري معمولا 5% يا از هر200تولد،يك تولد به صورت دوقلو مي باشد و از اين تخمين نيز 5/0 درصد تولدها حاوي گوساله فريمارتين هستند.
هيچگونه پيشگيري براي وقوع فريمارتينيسم وجود ندارد.بهر حال با استفاده از نمونه برداري از غشاهاي جفت براي بررسي كروموزومي مي توان اقدام نمود.

پرورش دهندگان گاو شيري مي توانند با مشاهده گوساله فريمارتين ،توان توليدمثلي آن را پيش بيني كنند و با حذف اين گوساله ، در هزينه هاي نگهداري گاوها صرفه جويي كنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید