نمونه سوالات داخلي دامهاي كوچك

۱) گربه‌هايي كه منحصراً از غذاي سگها تغذيه ميكنند، دچار كمبود كداميك از ويتامينهاي زير خواهند شد؟

الف- ويتامين B12
ب- كاروتن
ج- تورين
د- تيامين
ه- تمام موارد


2) چه تفاوتي بين احتياجات غذائي گربه‌ها با سگها وجود دارد؟؟

الف- گربه‌ها هم به اسيد لينولئيك و هم به اسيد آراشيدونيك احتياج دارند كه تنها در چربي حيواني موجود است در حاليكه سگها فقط به اسيد لينولئيك نياز دارند كه هم در چربي حيواني و هم چربي گياهي موجود است.
ب- گربه‌ها نمي‌توانند تريپتوفان را به نياسين تبديل كنند.
ج- گربه‌ها نمي‌توانند بتاكاروتن را به ويتامين A تبديل كنند.
د- گربه‌ها احتياج به آرژنين دارند در حاليكه سگها نيازي به آن ندارند.
ه- تمام موارد بالا


3) گربه‌ها نبايستي صرفاً با ماهي تغذيه شوند چرا كه :

الف- ماهي ممكن است توليد اسيدهاي چرب غير اشباع بيش از حد و كمبود نسبي ويتامين E را سبب شود.
ب- گربه‌ها در خوردن غذا مشكل پسند هستند و ممكن است ميل به خوردن ماهي سبب شود كه هيچ غذاي ديگري را نخورند.
ج- ماهي خام حاوي تياميناز است و موجب از بين رفتن تيامين مي‌گردد.
د- ماهي، حاوي آن مقدار پروتئين بالا كه براي جيره غذائي گربه‌ها لازم مي‌باشد نيست.
ه- الف و ج

4) افزايش ميزان كالري جيره غذائي سگ براي دوره‌هاي كوتاه مدت با كداميك از روشهاي زير قابل دستيابي است؟

الف- اضافه كردن 3-2 قاشق سوپ خوري از مكمل‌هاي تجاري به جيره غذائي
ب- افزايش دو برابر ميزان پروتئين جيره غذائي
ج- تغذيه دو برابر حيوان از آن مقدار غذائي كه بطور طبيعي به سگ داده مي‌شود.
د- اضافه كردن 6-3 قاشق سوپ خوري چربي به ازاي هر پوند غذائي كه به طور طبيعي به حيوان داده مي‌شود.
ه- دادن مكملهاي غذائي با شير كامل يا فراورده‌هاي لبني

5) زمانيكه توله‌ها بطور دستي تغذيه مي‌شوند شير گاو معمولي يك جانشين خوب براي شير سگ نمي‌باشد چرا كه:

الف- شير گاو پروتئن كمتري از شير سگ دارد.
ب- شير گاو حاوي مقدار زيادي كربوهيدرات است.
ج- شير گاو حاوي چربي به اندازه كافي نيست.
د- شير گاو انرژي كافي بر حسب Kcal/ml را فراهم نمي‌كند.
ه- تمام موارد بالا

6)  جهت اطمينان از يك جيره غذائي بالانس شده با پروتئين بالا و كيفيت خوب در سگهاي آبستن كه به مراقبت ويژه نياز دارند كداميك از روشهاي زير مطلوبتر است؟

الف- افزايش تغذيه حيوان آبستن، تا دو برابر مقدار غذائي كه بطور طبيعي داده مي‌شود.
ب- ميزان پروتئين جيره غذائي در طي هفته آخر آبستني افزايش يابد.
ج- بهبود تركيب پروتئين جيره غذائي كه با اضافه شدن تخم مرغ، جگر و پنير در طي سه هفته آخر آبستني انجام مي‌گردد.
د- در مراحل اوليه آبستني ميزان غذاي حيوان تا دو برابر مقدار عذائي كه بطور طبيعي به حيوان داده مي‌شود افزايش مييابد، سپس همچنانكه شكم حيوان بزرگتر ميشود مقدار كل غذا كاهش مي‌يابد، چرا كه جاي كمتري براي معده وجود دارد.
ه- حداقل 5/1 ليتر شير، روزانه به غذاي حيوان افزوده مي‌شود تا كلسيم و چربي اضافي مورد نياز را جبران كند.

7)  چرا به سگ يا گربه نبايستي تخم مرغ خام داده شود ؟

الف- آلبومين با بيوتين باند ميشود و موجب كمبود نسبي بيوتين ميگردد.
ب-سفيده تخم مرغ خام، نسبتا بي‌ثبات و ناپايدار است و به سرعت دناتوره ميشود و موجب اختلال گوارشي ميگردد.
ج- زرده تخم مرغ حاوي اسيدهاي چرب غير اشباع است و زمانيكه در معرض اسيد معده قرار گيرد فاسد ميشود.
د- تمام موارد بالا
ه- هيچكدام

8)  دسترسي سگها و گربه‌ها به آب تازه چگونه بايد باشد؟

الف- هميشه
ب - چندين بار در روز
ج - بعد از خوردن غذا و قبل از استراحت حيوان
د- بستگي به شرايط و درجه حرارت محيط دارد.
ه- دو بار در روز، يكبار صبح و يكبار شب

9) سن مناسب براي دادن مكملهاي غذائي، در توله‌هائي كه براي از شير گرفتن از مادر آماده مي‌شوند:

الف- به محض آنكه چشمهاي حيوان باز مي‌شود.
ب-4-3 هفتگي
ج- 8-6 هفتگي
د- تا زمانيكه مادر به توله‌هايش شير ميدهد نبايستي مكمل داده شود.
ه – مكملهاي غذائي از بدو تولد بايد در جيره غذائي گنجانده شود.


10)  به منظور نگهداشتن يك جيره غذائي بالانس شده مكملهاي افزودني نبايستي بيش ازچند در درصد جيره باشد؟

الف- 5%
ب - 15%
ج- 25%
د- 33%
ه- 50%

11) توله‌ها و بچه گربه‌هاي تازه متولد شده كه جهت پرورش دستي آماده مي‌شوند با كداميك از روشهاي زير ميتوان تغذيه نمود؟

الف- شيشه‌هاي شير كوچك
ب- لوله‌هاي معدي
ج- قطره چكانهاي چشمي
د- سرنگهاي كوچك
ه- موارد الف و ب


12) وجود علائمي نظير رشد كم ، خشك شدن چشم (xerophthalmia)، بيماري عفوني پوست و آسيب در رشد استخوان ناشي از كمبود كدام ويتامين زير ميباشد؟

الف - vitamin A
ب- vitamin D
ج- vitamin E
د- vitamin C
ه- vitamin K

13) بيماري ريكتز در حيوانات جوان و استئومالاسي در بالغين به همراه لوردوزيس، بد شكلي قفسه سينه و تاخير در خروج دندانهاي دائمي علائم كمبود كدام ويتامين ميباشد؟

الف- vitamin A
ب- vitamin D
ج- vitamin E
د- vitamin C
ه- vitamin K

14) نارسائي توليد مثلي به همراه تولد جنين مرده يا ضعيف، ديستروفي عضلاني تغذيه‌اي در كمبود كدام ويتامين ديده ميشود؟

الف- vitamin A
ب- vitamin D
ج- vitamin C
د – vitamin E
ه - vitamin K

15) تأخير در التيام زخم و افزايش حساسيت به بيماري ناشي از كمبود كدام ويتامين زير است؟

الف- vitamin A
ب- vitamin D
ج - vitamin C
د – vitamin E
ه- vitamin K

16) ويتامينهاي محلول در چربي شامل:

الف- vit.B12vit.c; vit A; vit E and vit.K
ب- اسيد پانتوتنيك، vit B1; vit E; vit D; vit A
ج- vit C; vit E; vit D; vit A
د- vit k; vit E; vit D; vit A
ه- vit C; vit B12; vit B1; vit B2 ; B6

17) كداميك از ويتامينهاي زير، به عنوان يك نياز غذائي سگهاي سالم مطرح نميباشد؟

الف- vitamin A
ب- vitamin B12
ج- vitamin C
د – vitamin D
ه- vitamin E

18) بي اشتهائي، توقف رشد و ضعف ماهيچه‌اي در ارتباط با كمبود كدام ويتامين مي‌باشد؟

الف- ريبوفلاوين
ب- نياسين
ج- بيوتين
د- كوبالامين
ه- تيامين

19) كمبود كداميك از ويتامينهاي زير موجب آنميميكروسيتيك، هيپوكروميك ميشود ؟

الف- ريبوفلاوين و تيامين
ب – اسيد فوليك و پيريدوكسين
ج – ويتامين K و اسيد فوليك
د - ويتامين E و ويتامين B12
ه – ويتامين K و بيوتين

20) علا ئمي نظير بي اشتهائي، كاهش وزن، دكلسيفيه شدن استخوان، افزايش حساسيت و بيماري مفا صل ناشي از ازدياد حساسيت به كدام ويتامين است ؟

الف- vitamin A
ب- vitamin B6
ج- vitamin B12
د – vitamin C
ه- vitamin D

21)  بي اشتهائي، كاهش وزن، اسهال، كم خوني، قرمزي و اولسر غشاهاي مخاط دهان و زبان همگي علائمي‌ از كمبود كدام ويتامين هستند ؟

الف – vitamin A
ب – نياسين
ج – تيامين
د – اسيد پانتوتنيك
ه – اسيد فوليك

22)  تمام موارد زير در ارتباط با هيپرويتامينوزD ميباشند به‌ جز :

الف – كلسيفيكاسيون بافت نرم
ب – آسيب كليوي
ج – هيپوپاراتيروئيديسم ثانوي
د – هيپركلسمي
ه – مرگ

23)  يك منبع غني از اسيد فوليك:

الف – ماهي
ب – تخم مرغ
ج – كبد
د –شير
ه – كليه

24)  به جيره غذائي سگهائي كه از كمبود كدام ويتامين رنج ميبرند، مخمر آبجو بايستي افزوده شود؟

الف- vitamin A
ب- vitamins B
ج - vitamin C
د – vitamin E
ه- vitamin K

25)  كداميك از اندامهاي بدن، حاوي بالاترين مقدار ويتامين K ميباشد ؟

الف – كبد
ب – كليه
ج – طحال
د – قلب
ه – پانكراس

26)  هنگاميكه كه يك حيوان تب دارد، ميزان دريافت كالري بايستي:

الف – تا Kcal/Ib 3 وزن بدن افزايش يابد.
ب – كاهش يابد.
ج – با دكستروز 5 % همراه با سالين حيوان را نگهداشت، زيرا در اين وضعيت نبايستي چيزي خورانده شود.
د – هيچكدام از موارد بالا
ه – گزينه ب و ج

27) جهت التيام شكستگي استخوان ران در يك گربه 2.5 ساله جيره غذائي چگونه بايد باشد؟

الف- مكملهاي غذائي به همراه فسفر
ب - مكملهاي غذائي به همراه كلسيم
ج – مكملهاي غذائي به همراه كلرور منيزيم
د – الف و ب
ه – استفاده از مينرالهاي كلسيم و فسفر در جيره غذائي سبب بر هم خوردن نسبت Ca/P شده و روند ترميم شكستگي را طولاني مينمايد

28) مديريت جيره غذائي در حيوانات مبتلا به نارسائي مزمن كليه (CRF) چگونه بايد باشد؟

الف – پروتئينها بايستي محدود شوند تا فراوردههاي ازته متابوليك و علائم اورمي‌ ناشي از آن كاهش يابد.
ب – پتاسيم بايستي به كمتر از 5 % جيره غذائي كاهش يابد.
ج – در موارديكه نارسائي كليه پيشرفته است، مقدار نمك تا 3 % جيره غذائي افزايش يابد.
د - گزينه الف و ب صحيح است.
ه – تمام موارد

29)  درمان طولاني مدت با آنتي بيوتيكهاي خوراكي موجب كمبود كدام ويتامين ميشود ؟

الف- vitamin A
ب- vitamins B
ج - vitamin C
د – vitamin D
ه- vitamin E

30)  مديريت جيره غذائي در سگهاي مبتلا به هيپوتيروئيديسم شامل :

الف – اضافه كردن تركيبات آنزيميبه غذاي طبيعي حيوان
ب – تغيير جيره غذائي حيوان با گوشت گوساله و پنير كم چرب
ج – نگهداشتن حيوان با غذاهاي حاوي كالري پائين
د – كاهش مقدار پروتئين، چربي و كربوهيدرات جيره غذائي
ه – تمام موارد بالا


--------------------------------------------------------------------------------

پاسخهاي صحيح:
1 ) لف
2 ) ه
3 ) ه
4 ) د
5 ) ه
6 ) ج
7 ) الف
8 ) الف
9 ) ب
10) ب

 11) ه
12) الف
13) ب
14) د
15) ج
16) د
17) ج
18) ه
19) ب
20) الف

 21) ب
22) الف
23) ج
24) ب
25) الف
26) الف
27) ه
28) ه
29) ب
30) ج

وبلاگ مرجع دامپزشکی

/ 1 نظر / 183 بازدید
رضا صرامی

سلام لطفا سوالات تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذايی را برايم بفرستيد متشکرم