تغذيه در طول دوره انتقال گاوهاي شيري

دوره انتقال گاوهاي شيري در طول 3 هفته آخر آبستني ( اواخر دوره خشكي ) و در طول 2 هفته اوايل شيردهي انجام مي شود . در طول اين دوره زماني، گاوها از مرحله اي كه نياز به انرژي نگهداري در آنها كم است وارد مرحله اي مي شوند كه عملكرد توليدي آنها افزايش مي يابد . مديريت صحيح در طول دوره انتقال حياتي ترين رمز موفقيت در طول دوره شيردهي است و هدف ازآن دستيابي و حفظ توليد شير بالا در طول 5 تا 6 هفته بعد از زايش است .
فرضيه اي اين موضوع را مطرح مي كند كه با افزايش هر پوند شير اضافي در هر روز ميزان كل توليد شير در طول دوره شيردهي در حدود 250 پوند افزايش دارد .

تغذيه در اواخر دوره خشكي :
مصرف غذا معمولا در قبل از زايش در پاره اي از موارد در حدود 35 % كاهش نشان مي دهد در حاليكه نيازهاي تغذيه اي حيوان به علت افزايش رشد جنين بيشتر مي شود . بنابراين به نظر مي رسد جدا كردن گاوهاي خشك به دو گروه تاثير مطلوب بر عملكرد حيوان داشته باشد . گروه 1 گاوهاي خشكي كه تا 21 روز قبل از زايش قرار دارند .
گروه 2 گاوهاي خشكي كه در اواخر دوره خشكي قرار دارند ( در حدود 40 روز بعد از آغاز دوره خشكي )
وقتي گاوهاي خشك به دو گروه جداگانه تقسيم شدند با اين روش مي توان مقدار انرژي و پروتئين جيره را در طول 3 هفته قبل از زايش گاو براي تامين نيازهاي حياتي حيوان افزايش داد .

تغذيه گاوهاي تازه زا:
مديريت خوب گاوهاي تازه زا به مقدار زيادي به شرايط بدني گاو بستگي دارد . در آغل گاوهاي تازه زا بايد به مقدار زياد غذاهاي حجيم در دسترس باشد تا حيوان را به مصرف غذا تشويق كند و حيوان از نظر سلامتي دقيقا كنترل شود . در آغل گاو تازه زا نبايد حيوانات زيادي را وارد كرد .
اگر هدف افزايش توان توليد شير گاو باشد بايد به جيره گاوهاي خشك توجه ويژه اي كرد . براي گاوهاي تازه زا علوفه با اندازه مناسب ، مخمر ، پروبيوتيك و مكمل هاي معدني باعث افزايش توان توليد مي شود .

مديريت ايده آل تغذيه در دوره انتقال زماني است كه حيوان بتواند تا 2 هفته بعد از زايش در حدود 85 تا 95 % مصرف غذاي طبيعي خود را به دست آورد

/ 0 نظر / 42 بازدید