برنامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (Ph.D)بیوشیمی بالینی

1-  نام وتعریف رشته:
          دوره دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی Clinical Biochemistry (ph.D) بالاترین مقطع تحصیلی آموزشی عالی بوده که به اعطاء مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) بیوشیمی بالینی انجامیده و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، کاربردی و خدماتی می‌باشد.
2- تاریخچه :
آموزش و پژوهش در این دوره براساس برنامه ای که توسط دانشگاهها و هیات ممتحنه ارزشیابی این رشته پیشنهاد شده بود، انجام میشد. تا اینکه برنامه بازنگری شده در سیصدو دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 19/6/1374 به تصویب رسید که تاکنون در دانشگاهها اجرا می گردد. اولین دوره  دکترای تخصصی(ph.D)  بیوشیمی بالینی در سال 1368 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با پذیرش 3 دانشجو آغاز شدو پس از آن به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1369) و علوم پزشکی شیراز (سال1377) و علوم پزشکی تبریز (سال1378) و علوم پزشکی ایران (سال 1378) و دانشگاه تربیت مدرس وابسته به وزارت علوم وفن آوری نیز از سال 1368 اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی کردند.
3- ارزشها وباورها(Values)(فلسفه برنامه) :
  متخصصین این رشته از سوئی با همکاری با پزشک در اعتلاء سلامت انسان سروکار دارندو از سوئی دیگر در امر آموزش و پژوهش نقش دارند. بنابراین بایستی از راه پژوهشهای بنیادی – کاربردی و تقویت مطالعات نظری و عملی ، ایجاد تفکر آموزش مداوم و ارتباط با سایر شاخه های دانش بتوانند در تحقق نیاز جامعه از جهات فوق الذکر برآیند.
4- رسالت برنامه آموزشی (Mission) :
 ارتقاء علم و  آشنائی با روشهای نوین آموزش بمنظور تدریس بیوشیمی و بیوشیمی بالینی در مقاطع مختلف دانشجویان گروه پزشکی،تقویت و ارتقاءآشنائی با روشهای جدید بیوشیمی بالینی بمنظور کاربردآن جهت همکاری با پزشک در سرعت به تشخیص بیماریها، ایجاد پویائی وبرانگیختن روحیه علمی اعضاء هیات علمی در تولید علم وانتقال آن در سطح ملی و بین المللی است.


5- چشم انداز برنامه آموزشی (Vision) :
با توجه به ارتقاء کیفیت در برنامه آموزشی و پژوهشی و آشنائی با روشهای نوین آموزش وکسب اطلاعات دانش روزآمد ومهارتهای بالینی ، امیداست در ده سال آینده دانش آموختگان این رشته بتوانند در بالاترین سطح علمی حداقل در منطقه از نظر آموزش ، پژوهش و کیفیت علمی وفنی قرار گیرند.
6- اهداف کلی(Aims):
     ارتقاء علم و  آشنائی با روشهای نوین آموزش بمنظور تدریس بیوشیمی و بیوشیمی بالینی در مقاطع مختلف دانشجویان گروه پزشکی،تقویت و ارتقاءآشنائی با روشهای جدید بیوشیمی بالینی بمنظور کاربردآن جهت همکاری با پزشک در سرعت به تشخیص بیماریها، ایجاد پویائی وبرانگیختن روحیه علمی اعضاء هیات علمی در تولید علم وانتقال آن در سطح ملی و بین المللی است.
با توجه به ارتقاء کیفیت در برنامه آموزشی و پژوهشی و آشنائی با روشهای نوین آموزش وکسب اطلاعات دانش روزآمد ومهارتهای بالینی ، امیداست در ده سال آینده دانش آموختگان این رشته بتوانند در بالاترین سطح علمی حداقل در منطقه از نظر آموزش ، پژوهش و کیفیت علمی وفنی قرار گیرند.
هدف از ایجاد این دوره، تربیت افراد لایق و متعهد و متخصصی می‌باشد که توانائی انجام وظایف محوله را در حد استانداردهای روز، در سه مورد زیر داشته باشند:
الف – تدریس بیوشیمی عمومی به گروه پزشکی و بالینی در مقاطع مختلف
ب – توانائی ارائه و انجام پروژه های پژوهشی در زمینه‌های مورد نیاز مراکز دانشگاهی و پژوهشی.
ج – مسئولیت علمی و فنی اداره آزمایشگاه تشخیص طبی (بخش بیوشیمی بالینی)
7- نقشهای دانش آموختگان در برنامه آموزشی ) (Role definition :
دانش آموختگان این دوره ، علاوه بر رفع کمبود کمی وکیفی نیروی انسانی در این رشته ، قادر خواهند بوددر امر آموزشی ، پژوهشی، خدماتی و مشاوره ای ایفای نقش نمایند.
8- وظایف حرفه ای دانش آموختگان  : (Task Analysis)
دانش آموختگان این دوره ، در موارد زیر انجام وظیفه خواهند کرد:


الف- آموزشی
تدریس بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دوره های کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ،
دکترای عمومی ، مباحثی تخصصی برای دوره دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی و دروس عملی رشته های ذکر شده.
ب- پژوهشی
 هدایت و سرپرستی و انجام طرحهای تحقیقاتی
ج- خدماتی ومشاوره ای
 مسئولیت علمی وفنی آزمایشگاه تشخیص طبی (بخش بیوشیمی بالینی)
9- استراتژیهای اجرایی برنامه آموزشی:
تلفیقی از دانشجو و استاد محوری است.
10- شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
     داوطلبین علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی گزینش دوره دکتری (Ph.D)، باید دارای دانشنامه کارشناسی ارشد بیوشیمی وبیوشیمی بالینی یا دکترای عمومی گروه پزشکی (پزشکی، دامپزشکی، داروسازی) و دکترای علوم آزمایشگاهی باشند.
- بیوشیمی عمومی(ساختمانی)   ضریب 4
- متابولیسم و اختلالات آن  ضریب 3
- فیزیولوژی عمومی   ضریب 2
- نوع سئولات کتبی تستی چند گزینه ای که یک گزینه صحیح یا غلط باشد. که 70% نمره نمره کل را شامل می باشد و 30% نمره از سئولات مورد نظر در مصاحبه با توجه به سیاست گزاری معاونت آموزشی و نظر اعضاء مصاحبه کننده تنظیم می گردد.
- چون یکی از وظایف فارغ التحصیلان این دوره، تدریس در دانشگاهها می باشد بنابراین ارجح است داوطلبین از سلامت جسمی و روحی برخودار باشند.
11- رشته های مشابه در داخل کشور:
رشته بیوشیمی در مقطع Ph.D در دانشکده علوم دانشگاه تهران (IBB) دایراست که غیر بالینی است .
12- رشته های مشابه در خارج از کشور:
مشابه این رشته در کشورهای مختلف مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و آلمان با شرایطی نسبتا متفاوت موجود است.
13- شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته:
طبق ضوابط شورای نظارت ، ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور.
14- موارد دیگر(مانند بورسیه):
  اعزام بورسیه به خارج از کشور براساس نیاز و مطابق قوانین وزارت متبوع می باشد.

/ 0 نظر / 173 بازدید