بيمه دام

بيمه دام صنعتي ( گاو اصيل شيري )

مورد بيمه :

در حال حاضر تليسه هاي آبستن و گاوهاي شيري حداكثر 8 ساله ، گوساله هاي نر و ماده 3 تا 9 ماهه ، گوساله هاي ماده 9 تا 15 ماهه ( تليسه غير آبستن ) ، گوساله هاي نر پرواري 9 تا 15 ماهه ، گاو نر تخمي رجيستر و گاوهاي نر تخمي غير رجيستر تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.

عوامل خطر تحت پوشش:

·بيمه عمومي دام صنعتي : اغلب بيماريهاي گوارشي ،‌توليد مثلي ، عوارض پستاني ، شكستگيها و در رفتگيها ، بيماريهاي غير واگيردار ، عوامل قهري – طبيعي و غيره.

·گزينه هاي انتخابي : افزون بر عوامل فوق ساير عوامل خطر نيز به صورت گزينه هاي انتخابي قابل بيمه مي باشند نظير : بيماريهاي يون ، تب برفكي ، سل و بروسلوز.

·گزينه تمام خطر : شامل كليه موارد خسارتي غير مديريتي.

مدت قرارداد بيمه نامه:

معادل يكسال شمسي از تاريخ عقد قرارداد.

بيمه گاوهاي بومي و آميخته

مورد بيمه :

گاوهاي بومي و آميخته موجود در واحدهاي واجد شرايط.
 

عوامل خطر تحت پوشش :

·تلف شدن دام ( لاشه غير قابل استفاده ) به هر علت غير مديريتي.

·ذبح اجباري ( لاشه قابل مصرف )به هر علت غير مديريتي.

 مدت قرارداد بيمه نامه:

معادل يكسال شمسي از تاريخ عقد قرارداد.

 

بيمه واحد هاي پرواربندي

 مورد بيمه :

گوساله هاي نر اصيل ، دورگ ، بومي

عوامل خطر تحت پوشش :

تمامي خطرشامل:

·تلف شدن دام ( لاشه غير قابل استفاده ).

·ذبح اجباري ( لاشه قابل مصرف ).

 مدت قرارداد بيمه نامه:

گوساله نر اصيل 250 روز ، گوساله هاي نر بومي و دورگ 180 روز مي باشد.

/ 0 نظر / 22 بازدید