مبارزه با باكتری های گرم منفی عامل ورم پستان

گروه فنی شركت تعاونی كشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان (نشریه هوردز دیری من) 
سایت دام‌آوران

اخیراً گرم منفی ها،به عنوان عامل اصلی ورم پستان مطرح شده اند. «اسپكتراماست ال سی » (سفتیوفور هیدرو كلراید) محلول استریلی است كه بیماری زایی آنها را می كاهد. عوامل بیماری زای گرم مثبت مانند استافیلوكوكوس اورئوس و استرپتوكوكوس آگالاكتیه به مدت طولانی است كه در مركز توجه عملیات مدیریتی دامداری های شیری آمریگا قرار دارند. با این وجود طی ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر ،تغییری در عوامل بیماری زای ایجاد كنندۀ ورم پستان ایجاد شده است. شیوع ورم پستان های كلی فرمی كه توسط عوامل بیماری زای گرم منفی مثل اشرشیاكولی و استرپتوكوك های غیر آگالاكتیه مثل استرپتوكوكوس یوبریس و استرپتوكوكوس دیس گالاكتیه به وجود می آید،به میزان زیادی افزایش یافته است.
طبق نظر «ران ارسكین»،استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه ایالتی میشیگان،با كاهش میزان استرپتوكوكوس آگالاكتیه و استافیلوكوكوس اورئوس ،راه را برای رشد بهتر استرپ های محیطی و كلی فرم ها هموار خواهیم كرد. او می گوید«با این كه استاف اورئوس و استرپ آگالاكتیه هنوز در بسیاری گله ها حضور دارند،دیگر آن خطر غالبی كه زمانی به حساب می آمدند،نیستند. امروزه باكتری های گرم منفی خصوصاً E.coli و كلبسیلا،استرپ های غیراز آگالاكتیه شامل استرپ یوبریس و استرپ دیس گالاكتیه و انتروكوكسی ،شیوع شان در حال افزایش است.
ورم پستان بیماری نیست كه دامداران آن را آسان بگیرند و چیزی نیست كه با درمان های رایج از عهدۀ آن برآیند. ورم پستان یك بیماری پیچیده و پر هزینه است كه هنوز هم برای دامدار ۲۰۰ دلار به ازای هر راس هزینه در بر دارد. كاهش تولید شیر،كاهش كیفیت شیر،هزینۀ كارگر اضافی،افزایش نرخ جایگزینی گاو،هزینۀ دامپزشك و هزینه های درمان همه اهمیت كنترل موثر بیماری را تقویت می كنند.
اكنون صنعت،اسپكتراماست ال سی را معرفی كرده است.
تا كنون،بیشتر داروهای مبارزه با ورم پستان برای استرپ آگالاكتیه و استاف اورئوس ساخته می شد. اكنون شركت Pfizer ،«اسپكتراماست ال سی» (سفتیوفور هیدرو كلراید) را كه یك محلول استریل می باشد معرفی كرده است . یك محصول داخل پستانی برای درمان ورم پستان های بالینی در گاو شیری كه مسبب آنها E.coli استافیلوكوك كو آگولاز منفی و استرپ دیس گالاكتیه می باشد.
«ارسكین» می گوید: وقتی دربارۀ ورم پستان بالینی بحث می كنیم،باكتری های گرم منفی مورد توجه قرار می گیرند.،زیرا آنها ذاتاً نسبت به باكتری های گرم مثبت به درمان دارویی مقاوم تر هستند. به دلیل این مقاوم بودن ،باكتری های گرم منفی می توانند ورم پستان های شدیدتری ایجاد كنند كه عاقبت به حذف و سقط می انجامد.
گرم مثبت و گرم منفی بودن ،دسته بندی باكتری ها براساس یك روش رنگ آمیزی آزمایشگاهی می باشد. به دلیل تفاوت دیوارۀ سلولی باكتری های گرم منفی با باكتری های گرم مثبت ،آنها پاسخ متفاوتی به رنگ آمیزی می دهند كه باعث واكنش متفاوت آنها به آنتی بیوتیك های مختلف می شود.
بسیاری از باكتری های محیطی به عنوان باكتری های گرم منفی دسته بندی می شوند. عوامل بیماری زای محیطی به صورت معمول در مدفوع،مواد بستر،غذا ،گرد و غبار،خاك و آب یافت می شوند. «ارسكین» می گوید «كنترل عوامل بیماری زای محیطی دشوار است. زیرا آنها همیشه در محیط اطراف گاو حضور دارند. كلید كنترل این عوامل بیماری زا ،تمیز ،خشك و آسوده نگهداشتن گاو و همچنین پیروی از یك برنامه درمانی آنتی بیوتیكی است.
هدف تمام برنامه های درمانی ورم پستان،درمان موفق گاو و بازگشت او به تولید حداكثر است.«اسپكتراماست ال سی » محصولی است كه با چنین هدفی جهت درمان E.coli وسایر عوامل بیماری زای محیطی تولید شده است . به علاوه جهت درمان باكتری های گرم منفی «اسپكتراماست ال سی » دز درمانی مناسب یك بار در روز ،نداشتن دورۀ منع مصرف دارو قبل از كشتار و ۷۲ ساعت منع مصرف دارو قبل از مصرف شیر را دارد. دز نادرست یا فواصل درمانی نامناسب استفاده از «اسپكتراماست ال سی» یا عدم توجه به دورۀ دورریزی شیر سبب می شود كه باقی ماندۀ دارو در شیر وجود داشته باشد. «ارسكین» می گوید:آنچه ما دربارۀ «اسپكتراماست ال سی » می دانیم این است كه دسته جدیدتری از آنتی بیوتیك هایت كه اثر خوبی علیه باكتری های گرم منفی خصوصاً E.coliدارد و به علاوه علیه استاف ها و استرپ ها هم كه سال هاست ما با آنها درگیرم ،موثر است. فعالیت علیه گرم منفی تنها یكی از محاسن «اسپكتراماست ال سی » است كه آن را ارزش مند نموده است .
●آزمایش و حركت به سوی درمان باكتریولوژیك
ورم پستان بالینی مهمترین عامل برای استفاده از مواد ضد باكتری در گاوهای شیری است . محدود كردن علایم ورم پستان بالینی مثل لخته و شیر غیر طبیعی مهم است . اما ممكن است موقتی باشد. رسیدن به یك بهبود باكتریولوژیك به معنای جستجوی زود هنگام بیماری و تداوم درمان تا زمانی كه عفونت به صورت تحت بالینی بهبود یابد،می باشد. كنترل ورم پستان های تحت بالینی مهم است،زیرا افزایش شمار سلول های بدنی ،موارد تكراری یا مزمن ورم پستان و انهدام بافت های پستان را به همراه دارد.
وقتی دامدار بر آزمایش و مدیریت ورم پستان تمركز نماید،می تواند موارد ورم پستان را زود تشخیص داده و درمان كند كه به گاو كمك خواهد كرد سالم و سودمند باقی بماند. طبق نظر « راجر سالتمن » دامپزشك و مدیر عملیات دامپزشكی گاو شیری شركت Pfizer آزمایش ورم پستان كالیفرنیا (CMT) در حال حاضر توسط برخی دامداری ها برای مشخص كردن وضعیت همۀ گاوهای تازه از نظر ورم پستان به كار می رود.CMTیك روش سریع و ارزان برای مشخص كردن سطح SCC در شیر گاو می باشد.در هر حال CMT به نوع باكتری كه عفونت را ایجاد كرده اشاره نمی كند و باید تنها به عنوان راهنمایی برای جستجوی ورم پستان تحت بالینی به كار رود.
«سالتمن» می گوید: ابزار مفید دیگر ،روش كشت آسان دانشگاه مینه سوتا(UMECS ) می باشد.
UMECS یك روش كشت آسان است كه طی ۱۸ تا ۲۴ ساعت تشخیص می دهد كه آیا باكتری های حضور دارند یا نه و اگر باكتری حضور دارند گرم منفی یا مثبت است . اغلب ،دامپزشكان از این روش استفاده می كنند ولی هر روز تعداد دامداران بیشتری از UMECS به عنوان بخشی از روش كشت خود در دامداری بهره می جویند.این كار نیاز به مقداری مهارت دارد ،اما آنها محاسن تشخیص باكتری گرم منفی و گرم مثبت را دریافته اند.
برای داشتن بیشترین اثر ،دامداران باید CMT ،UMECS یا سایر آزمایشات را برای ارزیابی مشكل ورم پستان در دامداری خود به كار ببرند. با این حال ،محدودیت زمان و لوازم گاهی اوقات از استفادۀ منطقی از این ابزارها جلوگیری می كند. «سالتمن » اضافه می كند «اگر مطمئن نیستید چه عامل بیماری زایی در گله شما شایع است ،«اسپكتراماست ال سی » بهترین انتخاب برای مبارزه می باشد تا بهبود باكتریولوژیك پستان حاصل شود و باید به عنوان اولین خط دفاع علیه ورم پستان در دامداری های شیری مورد استفاده قرار گیرد.

/ 0 نظر / 184 بازدید