نمونه سوالات امتحان ورودي دوره تخصصي دامهاي کوچک

۱ـ در عفونت‌هاي‌ قارچي‌ دهان‌ ممكن‌ است‌ چه‌ بوئي‌ از دهان‌ استشمام‌ شود؟
1) بوي‌ ماهي‌ گنديده
‌2) بوي‌ ميوه‌
3) بوي‌ خمير ترشيده
‌4) بوي‌ گازهاي‌ آندول‌ و اسكاتل‌


2ـ مكانيسم‌ تشكيل‌ سنگ‌هاي‌ دنداني‌ (Dental calculus) در دام‌هاي‌ كوچك‌ :
1) با تغيير PH بزاق‌ ارتباط ندارد
2) با تغيير PH بزاق‌ ارتباط دارد
3) با رسوب‌ كلسيم‌ روي‌ دندان‌ها ربطي‌ ندارد
4) با رژيم‌ غذايي‌ سفت‌ و سخت‌ و يا نرم‌ ارتباط ندارد


3ـ آكالاژيا:
1) اختلال‌ عصبي‌ كاردياست
‌2) به‌ علت‌ اجسام‌ خارجي‌ بروز مي‌كند
3) همان‌ كارديواسپاسم‌ است‌
4) يكي‌ از عوامل‌ انسداد مري‌ است‌


4ـ تجويز آپومرفرمين‌ بلافاصله‌ پس‌ از بلع‌ سموم‌ :
1) باعث‌ جلوگيري‌ از استفراغ‌ مي‌شود
2) در صورت‌ تزريق‌ داخل‌ وريدي‌ بمقدار 10 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر كيلو وزن‌ بدن‌ مفيد است‌
3) مضر است‌
4) مفيد است‌
5ـ كمبود كدام‌ ويتامين‌ زمينه‌ بروز آنتريت‌ را فراهم‌ مي‌كند؟
1) نياسين
‌2) ويتامين‌ C
۳) ويتامين‌ E
۴) ويتامين‌K


6ـ آنتريت‌ ائوزينوفيلي‌ بيشتر در كدام‌ نژاد و جنس‌ مشاهده‌ شده‌ است‌؟
1) پودل‌هاي‌ جنس‌ نر
2) داشهوند و جنس‌ ماده‌
3) كاكراسپانيل‌ و جنس‌ نر
4) كاكراسپانيل‌ و جنس‌ ماده‌


7ـ مهمترين‌ مسئله‌ در درمان‌ پانكراتيت‌ چيست‌؟
1) اصلاح‌ الكتروليت‌
2) آنتي‌ كلينرژيك‌
3) تزريق‌ كورتيكوستروئيد
4) منع‌ تجويز خواركي‌ غذا و دارو


8ـ رنگ‌ آميزي‌ مدفوع‌ با رنگ‌ سودان‌ و آزمايش‌ هضمي‌ فيلم‌ راديوگرافي‌ بترتيب‌ براي‌ تشخيص‌ كمبود كدام‌ آنزيم‌ انجام‌مي‌شود؟
1) آميلاز ـ ليپاز
2) آميلاز ـ پروتئاز
3) پروتئاز ـ آميلاز
4) ليپاز ـ پروتئاز


9ـ در نارسايي‌ اگزوكرين‌ پانكراس‌ كدام‌ حالت‌ رخ‌ نمي‌دهد؟
1) افزايش‌ وزن‌
2) كمبود ويتامين‌ B12
3) كمبود ويتامين‌هاي‌ محلول‌ در چربي
‌4) مدفوع‌ بدبو


10ـ آنزيم‌ مهاري‌ سرمي‌ پانكراس‌ كدام‌ است‌؟
1) آلفا يك‌ ـ Pi
۲) آلفا ـ M
3) DSTI
۴) هيچكدام‌


11ـ در عفونتهاي‌ حاد مجاري‌ صفراوي‌ كدام‌ آنتي‌ بيوتيك‌ ارجح‌ است‌؟
1) استرپتومايسين
‌2) پني‌سيلين‌
3) تتراسيكلين
‌4) نئومايسين‌


12ـ كدام‌ آنزيم‌ پيتد ازهاي‌ فعال‌ را به‌ طور موقت‌ در مجراي‌ پانكراس‌ مهار مي‌كند؟
1) 2PSTI) آلفا ـ M
3) آلفا يك‌ ـ 4Pi) Catepsin . B


13ـ كداميك‌ از داروهاي‌ زير مهار كننده‌ سيستم‌ ميكروزومي‌ كبد مي‌باشند؟
1) پنتوباربيتال
‌2) فني‌ توئين‌
3) كلرا مفنيكول
‌4) گريزئوفولوين‌


14ـ كداميك‌ از موارد زير از اختلالات‌ (Portosystemic shunt) PSS محسوب‌ نمي‌شود؟
1) Hyperammonemia
۲) Hypoalbuminemia
3) 4Reduction of BSP retention time) Amorphos urate crystals


15ـ كداميك‌ از عوامل‌ زير در بروز كماي‌ كبدي‌ (Hepatic coma) داراي‌ نقش‌ بيشتري‌ مي‌باشد؟
1) ايزولوسين
‌2) تريپتوفان
‌3) لوسين
‌4) والين‌


16ـ كداميك‌ از عوامل‌ عفوني‌ زير در بروز بيماري‌هاي‌ كبد كمتر نقش‌ دارند؟
1) آدنوويروس‌ تيپ‌ دو
2) كروناويروس‌
3) لپتوسپيروز
4) هرپس‌ ويروس‌


17ـ برونكوديلاتورهاي‌ گزانتيني‌ از چه‌ طريق‌ عمل‌ مي‌كنند؟
1) افزايش‌ ورود سديم‌ به‌ سلول‌ها
2) اثر برآدنوزين‌ منوفسفات‌ حلقوي‌
3) تحريك‌ ورود كلسيم‌ به‌ سلول‌ها
4) مهار كولين‌ استراز


18ـ در كداميك‌ از بيماري‌هاي‌ زير مصرف‌ داروهاي‌ ضدسرفه‌ توصيه‌ مي‌شود؟
1) برونشكتازي
‌2) برونشيت‌ مزمن
‌3) پنوموني
‌4) لارنژيت‌


19ـ كداميك‌ علت‌ بروز آسم‌ گربه‌ است‌؟
1) آلودگي‌ انگلي‌ ريه
‌2) دود سيگار
3) عفونت‌ ويروسي‌
4) گوشت‌ اسب‌


20ـ كداميك‌ از جملات‌ زير در مورد برونشيكتازي‌ صحيح‌ است‌؟
1) برونشكيتازي‌ از علل‌ بروز برونشيت‌ مزمن‌ است‌
2) برونشيكتازي‌ در گربه‌ها بيشتر رخ‌ مي‌دهد
3) برونشكيتازي‌ به‌ شكل‌ موضعي‌ و سيلندري‌ ايجاد مي‌شود
4) مصرف‌ كورتيكوستروئيدها در برونشكيتازي‌ توصيه‌ مي‌شود


21ـ بهترين‌ روش‌ تشخيصي‌ كلاپس‌ ناي‌ كدام‌ است‌؟
1) برونكوگرافي
‌2) برونكوسكوپي‌
3) راديوگرافي
‌4) فلوروسكوپي‌


22ـ آريتمي‌ سينوسي‌ داراي‌ چه‌ خصوصياتي‌ است‌؟
1) موج‌هاي‌ P - QRS به‌ فواصل‌ منظم‌ ايجاد نمي‌شود
2) موج‌هاي‌ P - QRS ايجاد شده‌ با هم‌ تفاوت‌ دارند
3) موج‌هاي‌ P - QRS به‌ فواصل‌ منظم‌ ايجاد مي‌شود
4) موج‌هاي‌ P - QRS داراي‌ ولتاژ پايين‌ هستند


23ـ P - pulmonalوP - mitral به‌ ترتيب‌ نشانگر چيست‌؟
1) بزرگ‌ شدگي‌ بطن‌ راست‌ و بطن‌ چپ
‌2) بزرگ‌ شدگي‌ دهليز چپ‌ و دهليز راست‌
3) بزرگ‌ شدگي‌ بطن‌ چپ‌ و بطن‌ راست
‌4) بزرگ‌ شدگي‌ دهليز راست‌ و دهليز چپ‌


24ـ P.A.C. چيست‌؟
1) به‌ انقباض‌ زودرس‌ بطن‌ گفته‌ مي‌شود
2) به‌ باز بودن‌ ديواره‌ بين‌ دو بطن‌ گفته‌ مي‌شود
3) به‌ انقباض‌ زودرس‌ دهليزي‌ گفته‌ مي‌شود
4) به‌ باز بودن‌ مجراي‌ شرياني‌ گفته‌ مي‌شود


25ـ موج‌ Q در الكتروكارديوگراف‌ نماينده‌ چيست‌؟
1) موج‌ Q نشان‌دهنده‌ دپولاريزاسيون‌ در انتهاي‌ آزاد بطن‌ها مي‌باشد
2) موج‌ Qنشان‌دهنده‌ دپولاريزاسيون‌ در ديواره‌ بين‌ دو بطن‌ مي‌باشد
3) موج‌ Q نشان‌دهنده‌ دپولاريزاسيون‌ در بطن‌ها مي‌باشد
4) هيچكدام‌


26ـ براي‌ تعيين‌ محور الكتريكي‌ در سگ‌ چه‌ بايد انجام‌ داد؟
1) ايزوالكتريك‌ترين‌ اشتقاق‌ را پيدا كرده‌، اشتقاق‌ موازي‌ بر اين‌ اشتقاق‌ ايزوالكتريك‌ محورالكتريكي‌ قلب‌ را نشان‌ مي‌دهد
2) ايزوالكتريك‌ترين‌ اشتقاق‌ را پيدا كرده‌، اشتقاق‌ عمود بر اين‌ اشتقاق‌ ايزوالكتريك‌ محورالكتريكي‌ قلب‌ را نشان‌ مي‌دهد
3) اشتقاقي‌ كه‌ داراي‌ بزرگ‌ترين‌ ولتاژ موج‌ P باشد محور الكتريكي‌ قلب‌ را نشان‌ مي‌دهد
4) اشتقاقي‌ كه‌ داراي‌ موج‌ Q عميق‌ باشد محور الكتريكي‌ قلب‌ را نشان‌ مي‌دهد


27ـ كاهش‌ ولتاژ QRS ناشي‌ از چيست‌؟
1) در خونريزي‌ها كاهش‌ ولتاژ QSR مشاهده‌ مي‌شود
2) در نژادهاي‌ بزرگ‌ كاهش‌ ولتاژ QSRمشاهده‌ مي‌شود
3) در نژادهاي‌ كوچك‌ كاهش‌ ولتاژ QSR مشاهده‌ مي‌شود
4) وجودپريكارديت‌ يا هيدروتوراكسي‌ باعث‌ كاهش‌ ولتاژ QRSمي‌شود


28ـ محور طبيعي‌ الكتريكي‌ در سگ‌ چند درجه‌ است‌؟
1) 30 تا 2100ـ) 40 تا 80ـ
3) 40 تا 4100ـ) 50 تا 80ـ


29ـ مسير عصبي‌ رفلكس‌ نوري‌ مردمك‌ كدام‌ است‌؟
1) راه‌ بينايي‌ ـ كياسما اپتيك‌ ـ تشعشع‌ بينايي‌ ـ هسته‌هاي‌ پاراسمپاتيك‌ ـ عضلات‌ شعاعي‌
2) راه‌ بينايي‌ ـ كياسما اپتيك‌ ـ عصب‌ بينايي‌ ـ هسته‌هاي‌ سمپاتيك‌ ـ عضلات‌ شعاعي‌
3) عصب‌ بينايي‌ ـ كياسما اپتيك‌ ـ تشعشع‌ بينايي‌ ـ هسته‌هاي‌ سمپاتيك‌ ـ عضلات‌ اسفتگتري‌
4) عصب‌ بينايي‌ ـ كياسما اپتيك‌ ـ راه‌ بينايي‌ ـ هسته‌هاي‌ پاراسمپاتيك‌ ـ عضلات‌ اسفتگتري‌


30ـ نيستاگموس‌ افقي‌ نشانه‌ عارضه‌ كدام‌ ساختمان‌ عصبي‌ است‌؟
1) نيمدايره‌هاي‌ گوش‌ داخلي
‌2) وستيبول‌ (دهليز) مركزي‌
3) هسته‌هاي‌ اعصاب‌ حركتي‌ چشم
‌4) هسته‌هاي‌ عصب‌ زوج‌ هشتم‌ در تنه‌ مغزي‌


31ـ مهمترين‌ رفلكس‌ عصبي‌ اندام‌هاي‌ حركتي‌ كدام‌ است‌؟
1) رفلكس‌ دو سر باز
2) رفلكس‌ كشك‌ زانو
3) رفلكس‌ چهار سر ران
‌4) رفلكس‌ بازكننده‌ مچ‌


32ـ رفلكس‌ تصحيح‌ كننده‌ (Righting Reflex) كدام‌ سيستم‌ عصبي‌ را بررسي‌ مي‌كند؟
1) اعصاب‌ مغزي
‌2) بصل‌ النخاع‌
3) حس‌ عمقي‌
4) گيرنده‌هاي‌ مارپيچي‌ تاندون‌ها


33ـ پلك‌ سوم‌ با كداميك‌ از تغييرات‌ زير حركت‌ مي‌كند؟
1) انقباض‌ عضله‌ مولر پلك‌
2) انقباض‌ عضله‌ عقب‌ كشنده‌ كره‌ چشم‌
3) تحريك‌ عصب‌ حركتي‌ چشم‌ (زوج‌ سوم‌)
4) تحريك‌ عصب‌ قرقره‌اي‌ چشم‌ (زوج‌ چهارم‌)


34ـ كراتركنجنكتيويت‌ خشك‌ (KCS) از عوارض‌ كدام‌ بيماري‌ است‌؟
1) انترپيون‌ Entropion
۲)رويش‌ مژه‌ در محل‌ غير طبيعي‌ (Distichiasis)
3) اكتروپيون‌ Ectropion
۴)رويش‌ مژه‌ در جهت‌ غير طبيعي‌ (Trichiasis)


35ـ در كنجنكتيويت‌ آلرژيك‌، فوليكول‌هاي‌ لنفاوي‌ در كدام‌ لايه‌ ملتحمه‌ ديده‌ مي‌شوند؟
1) قشر مخاطي‌ غده‌اي
‌2) قشر سلول‌هاي‌ جامي‌ (گابلت‌)
3) لايه‌ فيبروزي
‌4) لايه‌ اپيتليوم‌


36ـ بهترين‌ روش‌ درماني‌ كراتيت‌ سطحي‌ مزمن‌ (پانوس‌) كدام‌ است‌؟
1) اشعه‌ x به‌ همراه‌ كوتراسيد كربوليك‌
2) تجويز كورتيكوستروئيد به‌ همراه‌ آنتي‌بيوتيك‌
3) كوتراسيد كربوليك‌ همراه‌ با اشعه‌ بتا
4) كراتوتومي‌ و درمان‌ كورتيكو ستروئيد طولاني‌


37ـ كدام‌ روند بروز كاتاراكت‌ ديابتي‌ را بهتر توضيح‌ مي‌دهد؟
1) افزايش‌ سوربيتول‌ در عدسي‌ باعث‌ تورم‌ و پارگي‌ فيبرهاي‌ عدسي‌ مي‌شود
2) تورم‌ عدسي‌ و رسوب‌ مواد آبدوست‌ در آن‌ باعث‌ كدورت‌ قابل‌ برگشت‌ در عدسي‌ مي‌گردد
3) عدم‌ ورود گلوكز به‌ سلولهاي‌ عدسي‌ باعث‌ كمبود انرژي‌ سولها و مرگ‌ آنها مي‌شود
4) هيپرگليسمي‌ و رسوب‌ تركيبات‌ حاصل‌ از متابوليزم‌ گلوكز در عدسي‌ باعث‌ كدورت‌ آن‌مي‌گردد


38ـ از آتروپين‌ در درمان‌ كدام‌ نوع‌ كاتاراكت‌ استفاده‌ مي‌شود؟
1) كاتاراكت‌ پيري
‌2) كاتاراكت‌ مادرزادي‌
3) كاتاراكت‌ محوري
‌4) كاتاراكت‌ كپسول‌ خارجي‌


39ـ در رفتگي‌ عدسي‌ با كدام‌ نشانه‌ها شناخته‌ مي‌شود؟
1) انقباض‌ مردمك‌، فقدان‌ رفلكس‌ نوري‌ مردمك‌، التهاب‌ عنبيه‌
2) حركت‌ غير طبيعي‌ عنبيه‌، افزايش‌ فشارداخل‌چشم‌، مايع‌شدن‌ زجاجيه‌
3) حضور كمان‌ آفاك‌، كوري‌، كاهش‌ عمق‌ اتاق‌ قدامي‌ چشم‌
4) كراتيت‌ عمقي‌، اتساع‌ مردمك‌، افزايش‌ عمق‌ اتاق‌ قدامي‌ چشم‌


40ـ كدام‌ داروها در اكثر موارد گلوكوم‌ منع‌ مصرف‌ دارند؟
1) داروهاي‌ ديورتيك
‌2) داروهاي‌ قبض‌ عروق‌ دهنده‌
3) مهار كننده‌هاي‌ انيدراز كربنيك
‌4) مهار كننده‌هاي‌ پاراسمپاتيك‌


41ـ كدام‌ يك‌ از اعصاب‌ نام‌ برده‌ در زير ممكن‌ است‌ در عفونت‌هاي‌ گوش‌ مياني‌ و داخلي‌ بيشتر دچارآسيب‌ گردند؟
1) اعصاب‌ مغزي‌ زوج‌ هفتم
‌2) اعصاب‌ مغزي‌ زوج‌ هشتم‌
3) اعصاب‌ مغزي‌ زوج‌ پنجم
‌4) اعصاب‌ مغزي‌ زوج‌ ششم‌


42ـ كدام‌ يك‌ از اجرام‌ باكتريايي‌ نامبرده‌ در زير در موارد عفونت‌هاي‌ گوش‌ مياني‌، كمتر نقش‌ دارد؟
1)2Actinomycetales )Staphylococcus spp
3) 4Escherichia coli) Streptococcus spp


43ـ كدام‌ يك‌ از نژادهاي‌ نام‌ برده‌ در زير بيشتر ممكن‌ است‌ دچار عفونت‌هاي‌ گوش‌ خارجي‌ يا مياني‌گردند؟
1) 2Maltese)Spitze
3)4Cocker spaniel ) Yorkshire terrier


44ـ كدام‌ يك‌ از آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ زير، اتوتوكسيك‌ (ototoxic) به‌ شمار مي‌روند؟
1) 2Benzathin Penicillin G)Chloramphenicol
3) 4Cephalexin) Neomycin


45ـ كدام‌ يك‌ از علامت‌هاي‌ نام‌ برده‌ در زير جزو نشاني‌هاي‌ سندرم‌ هورنر (Horner's syndrome) به‌شمار مي‌رود؟
1) 2Miosis)Mydriasis
3)4Keratitis )Head tilt


46ـ كدام‌ يك‌ از تعاريف‌ نام‌ برده‌ در زير، معرف‌ بيماري‌ Impetigo مي‌باشد؟
1) درماتيت‌ پوستولي‌ سطحي
‌2) درماتيت‌ باكتريايي‌ عميق‌
3) درماتيت‌ چين‌هاي‌ لب
‌4) درماتيت‌ حاد مرطوب‌


47ـ در كدام‌ يك‌ از آلودگي‌هاي‌ انگلي‌ نام‌ برده‌ در زير، مصرف‌ كورتيكوستروييدها ممنوع‌ است‌؟
1) 2Notoedric Infestation) Otodectic Infestation
3) 4Demodectic Infestation) Sarcoptic Infestation


48ـ لارو كدام‌ يك‌ از كرم‌ها مي‌تواند در پي‌ نفوذ از پوست‌ موجب‌ درماتيت‌ در حيوانات‌ كوچك‌گردد؟
1) 2Toxascara leonina)Ancylostoma caninum
3) 4Dypilidium caninum)Toxacara canis


49ـ بهترين‌ روش‌ تأييد آتوپي‌ (ATOPY) چيست‌؟
1) 2ELISA)Patch test
3) 4Intradermal skin test)Skin biopsy


50ـ كدام‌ يك‌ از بيماري‌هاي‌ نام‌ برده‌ در زير جزو بيماري‌هاي‌ خودايمن‌ (Autoimmune) به‌ شمارمي‌رود؟
1) 2Pemphigus)Contact Allergic Dermatitis
3)4Acanthosis nigricans )Atopy


51ـ توله‌اي‌ 3 ماهه‌ با جراحاتي‌ همچون‌ ريختگي‌ موهاي‌ اطراف‌ هر دو چشم‌ و اطراف‌ پنجه‌ها و بدون‌هر گونه‌ خارش‌ به‌ كلينيك‌ ارجاع‌ مي‌شود. با توجه‌ به‌ نشاني‌هاي‌ باليني‌ به‌ كدام‌ يك‌ از بيماري‌هاي‌زير بيشتر شك‌ مي‌نماييد؟
1) لوپوس‌ اريتماتوز ديسكوييد
2) دموديكوز موضعي‌
3) درماتيت‌ ناشي‌ از جرب‌ ساركوپتس‌ اسكابيئي
‌4) ليشمانيازيس‌ جلدي‌


52ـ در بيماري‌ آديسون‌ كداميك‌ از عوارض‌ زير بيشتر قابل‌ ملاحظه‌ مي‌باشد؟
1) آلكالوزمتابوليك
‌2) هيپرناترمي‌
3) هيپرگليسمي
‌4) هيپركالمي‌


53ـ در هيپرتيروئيديسم‌ كداميك‌ از علائم‌ قلبي‌ زير مشاهده‌ نمي‌شود؟
1) مرمورهاي‌ سيستوليك
‌2) تاكيكاردي‌ سينوسي‌
3) تاكيكاردي‌ دهليزي
‌4) كاهش‌ ارتفاع‌ موج‌ R


54ـ در تابلوي‌ خوني‌ حيوانات‌ مبتلا به‌ كوشينگ‌ كداميك‌ از علائم‌ زير ديده‌ مي‌شود؟
1) آنمي
‌2) لنفوسيتوز
3) منوسيتوز
4) نوتروپني‌


55ـ در تجزيه‌ ادرار حيوانات‌ مبتلا به‌ كوشينگ‌ احتمال‌ حضور كداميك‌ از موارد زير كمتر است‌؟
1) باكتري‌ اوري
‌2) پيوري‌
3) وزن‌ مخصوص‌ كمتر از 1/013
۴)هماتوري‌


56ـ كداميك‌ از عوارض‌ زير در بيماران‌ ديابتي‌ ديده‌ نمي‌شود؟
1) آلكالوزمتابوليك‌2) رتينوپاتي‌
3) كاتاراكت‌4) گلومرولونفروپاتي‌


57ـ كداميك‌ از موارد زير از علائم‌ پوستي‌ بيماران‌ مبتلا به‌ هيپرآدرنوكورتيسيزم‌ محسوب‌ نمي‌شود؟
1) آلوپسي‌2) پيودرم‌3) دموديكوز4) وزيكول‌


58ـ در درمان‌ ديابت‌ كتواسيدوزي‌ كداميك‌ از سرم‌هاي‌ زير در درجه‌ اول‌ قابل‌ توصيه‌ است‌؟
1) رينگرلاكتات‌2) رينگر3) گلوكز4) سالين‌


59ـ جهت‌ درمان‌ ديابت‌ كتواسيدوزي‌ كدام‌ انسولين‌ و به‌ چه‌ شكل‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد؟
1) انسولين‌ NPH به‌ شكل‌ زير جلدي‌
2) انسولين‌ كريستاله‌ به‌ شكل‌ داخل‌ عضلاني‌
3) انسولين‌ PZI به‌ شكل‌ داخل‌ عضلاني‌
4) تمام‌ اشكال‌ انسولين‌ در اين‌ بيماري‌ به‌ شكل‌ عضلاني‌ و زير جلدي‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرند.


60ـ احتمال‌ تشكيل‌ كداميك‌ از سنگ‌هاي‌ ادراري‌ زير در ادرار قليايي‌ بيشتر است‌؟
1) استروويت‌2) اكسالات‌ كلسيم‌3) سيستين‌4) همه‌ موارد فوق‌


61ـ در عفونت‌هاي‌ ادراري‌ غيرپيچيده‌ ناشي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ كداميك‌ از آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ زيررا انتخاب‌ مي‌نماييد؟
1) آمپي‌سيلين‌2) تري‌متوپريم‌ سولفاناميد
3) تتراسيكلين‌4) كلرامفنيكل‌


62ـ شايعترين‌ عامل‌ باكتريايي‌ در التهاب‌ پروستات‌ چيست‌؟
1) استرپتوكوك‌ها2) ايشيريشياكولي‌
3) پزودوموناس‌4) كلستريديوم‌ها


63ـ فيموزيس‌ چه‌ بيماري‌ مي‌باشد؟
1) تورم‌ آلت‌ تناسلي‌ همراه‌ با پروياپيسم‌
2) فيموزيس‌ به‌ خارج‌ شدن‌ چرك‌ از مجراي‌ غلاف‌ آلت‌ تناسلي‌ گفته‌ مي‌شود.
3) فيموزيس‌ به‌ كوچك‌ شدن‌ مجراي‌ غلاف‌ آلت‌ تناسلي‌ به‌ طور غيرمعمول‌ گفته‌ مي‌شود.
4) فيموزيس‌ به‌ التهاب‌ آلت‌ تناسلي‌ و غلاف‌ گفته‌ مي‌شود.


64ـ عقيم‌ شدن‌ در سگ‌ ماده‌ مي‌تواند ناشي‌ از كمبود ترشح‌ چه‌ هورموني‌ باشد؟
1) استروژن‌2) پروژسترون‌3) 4F.S.H)L.H


65ـ شايعترين‌ تومور پروستات‌ چيست‌؟
1) آدنوكارسينوما2) ساركوما
3) ليوميوساركوما4) لنفوساركوما


66ـ بي‌اختياري‌ يا عدم‌ كنترل‌ ادرار در سگهاي‌ ماده‌ عقيم‌ شده‌ ناشي‌ از كمبود چه‌ هورموني‌ مي‌باشد؟
1) 2L.H)3F.S.H ) پروژسترون‌4) استروژن‌


67ـ كدام‌ يك‌ از گزينه‌هاي‌ زير در مورد ديستمپر (Distemper) سگها صدق‌ مي‌كند؟
1) ويروس‌ ديستمپر (CDV) در محيط خارج‌ مقاومت‌ زيادي‌ دارد و سالها قادر به‌ ادامه‌ زندگي‌است‌.
2) تست‌هاي‌ سرولوژيك‌ قطعي‌ترين‌ راه‌ تشخيص‌ اين‌ بيماري‌ به‌ شمار مي‌روند.
3) بيماري‌ از راه‌ واكسيناسيون‌ با واكسن‌هاي‌ زنده‌ تخفيف‌ حدت‌ يافته‌ قابل‌ پيشگيري‌ است‌.
4) انتقال‌ عفونت‌ معمولا از راه‌ نوشيدن‌ آب‌ آلوده‌ صورت‌ مي‌گيرد.


68ـ پديده‌ Blue eye چيست‌ و در كدام‌يك‌ از موارد زير ديده‌ مي‌شود؟
1) آبي‌رنگ‌ شدن‌ چشم‌ توله‌ها به‌ علت‌ خيزقرنيه‌ ناشي‌ از واكنش‌هاي‌ ايمني‌ در موارد بهبودي‌ ازهپاتيت‌ عفوني‌ است‌.
2) آبي‌رنگ‌ شدن‌ چشم‌ توله‌ها به‌ علت‌ خيزقرنيه‌ و ناشي‌ از ديستمپر سگهاست‌.
3) آبي‌رنگ‌ شدن‌ چشم‌ توله‌ها به‌ علت‌ خيزقرنيه‌ و ناشي‌ از واكسيناسيون‌ عليه‌ پاروو ويروس‌است‌.
4) آبي‌رنگ‌ شدن‌ چشم‌ گربه‌ها به‌ علت‌ خيزقرنيه‌ و ناشي‌ از واكنش‌هاي‌ ايمني‌ در عفونت‌هاي‌كليسي‌ ويروسي‌ است‌.


69ـ كداميك‌ از يافته‌هاي‌ هماتولوژيك‌ زير نشانگر مرحله‌ اوليه‌ و فرم‌ حاد بيماري‌ پاروو ويروس‌ (CPV)سگهاست‌؟
1) لكوسيتوز نوتروفيليك‌ همراه‌ با انحراف‌ به‌ چپ‌2) لكوپني‌ و نوتروپني‌
3) لكوپني‌، نوتروفيلي‌ و ترومبوسيتوپني‌ 4) لنفوسيتوز شديد


70ـ اگر سگي‌ كه‌ به‌ تازگي‌ عليه‌ هاري‌ واكسينه‌ شده‌ باشد، مورد گزش‌ حيوانات‌ وحشي‌ قرار گيرد:
1) نبايد مجددٹ واكسينه‌ شود بلكه‌ بايد تا 10 روز محبوس‌ شده‌ و زيرنظر باشد.
2) نبايد مجددٹ واكسينه‌ شود بلكه‌ بايد تا 6 ماه‌ زيرنظر و در پايان‌ ماه‌ ششم‌ مورد واكسيناسيون‌قرار گيرد.
3) بايد بي‌درنگ‌ مجددٹ عليه‌ هاري‌ واكسينه‌ شود و مدت‌ 90 روز زيرنظر باشد.
4) بايد بي‌درنگ‌ معدوم‌ شود.


71ـ در كم‌خوني‌ ناشي‌ از فقر آهن‌، گلبول‌هاي‌ قرمز:
1) كوچكتر و كم‌رنگتر مي‌شوند.2) بزرگتر و پررنگتر مي‌شوند.
3) از نظر اندازه‌ تغيير نمي‌كنند.4) از نظر رنگ‌ تغيير مي‌كنند ولي‌ اندازه‌ آنها تغييري‌نمي‌كند.


72ـ پان‌سيتوپني‌ در علم‌ خون‌شناسي‌ به‌ حالتي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌:
1) تمام‌ سلول‌هاي‌ خوني‌ دچار نقصان‌ شده‌اند.
2) گلبول‌هاي‌ قرمز دچار نقصان‌ شده‌اند.
3) گلبول‌هاي‌ سفيد دچار نقصان‌ شده‌اند.
4) گلبول‌هاي‌ قرمز و پلاكت‌ها نقصان‌ پيدا كرده‌است‌.


73ـ در اثر آشفتگي‌ متابوليسم‌ پروتئين‌ها كداميك‌ از بلورهاي‌ زير در ادرار ديده‌ مي‌شود؟
1) اگزالات‌ كلسيم‌ 2) تيروزين‌
3) سيستين‌4) فنيل‌آلانين‌


74ـ در آزمايش‌ تحمل‌ گلوكز خوراكي‌ (OGTT) به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ دام‌ چه‌ مقدار گلوكز را درآب‌ حل‌ كرده‌ و به‌ دام‌ مي‌خورانند؟
1) يك‌ ميلي‌گرم‌ 2) يكصد ميلي‌گرم‌ 3) يك‌ گرم‌ 4) ده‌ گرم‌


75ـ تريپانوزوما اكي‌پردم‌ از چه‌ راهي‌ به‌ ميزبان‌ اصلي‌ و حساس‌ منتقل‌ مي‌شود؟
1) از راه‌ خوردن‌ آب‌ آلوده‌ انتقال‌ صورت‌ مي‌گيرد.
2) از راه‌ بزاق‌ پشه‌ خاكي‌ انتقال‌ صورت‌ مي‌گيرد.
3) از راه‌ مدفوع‌ مگس‌هاي‌ تابانيده‌ انتقال‌ صورت‌ مي‌گيرد.
4) از راه‌ جفتگيري‌ انتقال‌ صورت‌ مي‌گيرد.


76ـ تك‌ياخته‌ توكسوپلاسما گونده‌اي‌ در چه‌ سلول‌هائي‌ از ميزبان‌هاي‌ مختلف‌ و حساس‌ رشدمي‌نمايد؟
1) صرفٹ در سلول‌هاي‌ پوششي‌ رشد مي‌نمايد.
2) صرفٹ در سلول‌هاي‌ ماهيچه‌اي‌ رشد مي‌نمايد.
3) صرفٹ در سلول‌هاي‌ عصبي‌ رشد مي‌نمايد.
4) تك‌ياخته‌ توكسوپلاسما گونده‌اي‌ در كليه‌ سلول‌ها رشد مي‌نمايد ولي‌ گرايش‌ بيشتري‌ به‌سلول‌هاي‌ عصبي‌ دارند.


77ـ عامل‌ ليشمانيوز دروني‌ سگها در ايران‌ چه‌ گونه‌اي‌ از ليشمنيا مي‌باشد؟
1) ليشمانيا ماژور2) ليشمانيا تروپيكا
3) ليشمانيا دونوواني‌ انفانتوم‌4) ليشمانيا دونوواني‌ دونوواني‌


78ـ عامل‌ Head shaking در گربه‌ كدام‌ بندپاست‌؟
1) 2Sarcoptes scabeii)Otodectes cynotis
3) 4Notoedress cati) Chorioptes cati


79ـ در مورد ترشحات‌ بزاقي‌ كك‌ كدام‌ توضيح‌ صحيح‌ است‌؟
1) بي‌اثرند.2) توكسيك‌ هستند.
3) ساپرسيو هستند.4) آلرژيك‌ هستند.


80ـ كداميك‌ از قارچها غالبٹ در زير نور اولتراويوله‌ در اطاق‌ تاريك‌ رنگ‌ فلورسانس‌ (سبز درخشان‌)ايجاد مي‌كند؟
1) ميكروسپوروم‌ جيپسيوم‌ 2) ميكروسپوروم‌ كانيس‌
3) تريكوفيتون‌ منتاگروفيتس‌ 4) اسپوروتريكس‌ شنكي‌اي‌


81ـ تنظيم‌ سيستم‌ ايمني‌ بدن‌ در رابطه‌ با بيماري‌هاي‌ پوست‌ در دام‌هاي‌ كوچك‌ از طريق‌ كدام‌ سلول‌هاانجام‌ مي‌شود؟
1) پوست‌ نقشي‌ در ايمني‌ سلول‌ ندارد.2) سلول‌هاي‌ لانگرهانس‌
3) سلول‌هاي‌ مركل‌4) سلول‌هاي‌ بازال‌


82ـ ويروس‌هاي‌ آبله‌ گاوي‌ (Cow pox) و آبله‌ گربه‌ (Cat pox) از چه‌ نظر با همديگر مشابهند؟
1) از نظر ايجاد عوارض‌ پوستي‌ متفاوتند. 2) از نظر آنتي‌ژني‌ خواص‌ مشترك‌ ندارند.
3) هيچگونه‌ شباهتي‌ باهم‌ ندارند.4) از نظر ريخت‌شناسي‌ با همديگر مشابهند.


83ـ برخي‌ پژوهشگران‌ انتقال‌ مستقيم‌ يا انتقال‌ مكانيكي‌ ليشمنيوزرا از سگ‌ به‌ سگ‌ يا از سگ‌ به‌انسان‌ :
1) محتمل‌ دانسته‌اند2) مورد تأييد قرار داده‌اند
3) غيرممكن‌ دانسته‌اند4) غيرعملي‌ دانسته‌اند


84ـ مناسبترين‌ دارو براي‌ درمان‌ RMSF پوستي‌ سگها كدام‌ است‌؟
1) استرپتومايسين‌
2) تتراسيكلن‌
3) پني‌سيلين‌
4) سگ‌ها به‌ Rocky mountain spotted fever(RMSF) مبتلا نمي‌شوند.


85ـ نشانه‌هاي‌ مهم‌ كالبدگشايي‌ در سگ‌هاي‌ مبتلا به‌ مسموميت‌ حاد با سموم‌ ارگانوفسفاته‌ (OP):
1) به‌ صورت‌ آسيت‌ ظاهر مي‌شود.
2) بسيار اختصاصي‌ است‌.
3) تقريبٹ اختصاصي‌ است‌ و به‌ صورت‌ گاستروآنترين‌ هموراژيك‌ بروز مي‌كند.
4) معمولا اختصاصي‌ نيست‌.

/ 0 نظر / 219 بازدید